/Общи условия
Общи условия 2018-02-27T02:35:10+00:00

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА HARDWARE-WALLETS.EU

С използване на интернет сайта Hardware-wallets.eu, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този уебсайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на уебсайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Вие също така предоставяте Вашето съгласие за събиране и използване за целите на уебсайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация.

Обвързването от Oбщите и профилираните условия е приложимо както към текущата конфигурация на уебсайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от Общите или специалните условия на уебсайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с уебсайта Hardware-wallets.eu, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „контакти” на титулната ни страница.

І. Общи положения
1). Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне от „Гроу Агро България“ ЕООД (ЕИК BG203936985), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Яворова Чука 3А (info@hardware-wallets.eu), на собствения си интернет сайт Hardware-wallets.eu, за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта Hardware-wallets.eu (Потребителите), собственост на „Гроу Агро България“ ЕООД .

2). Страни по настоящия договор са „Гроу Агро България“ ЕООД (ЕИК BG203936985), от една страна, и всеки Потребител, заредил интернет сайта Hardware-wallets.eu.

3). Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът Hardware-wallets.eu е зареден в браузъра, представлява изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и елетронния подпис, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване.

4). Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ Потребителя към други интернет страници от сайта Hardware-wallets.eu.

5). Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на уебсайта, след като той се е заредил в браузъра на Потребителя.

6). С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни – както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта Hardware-wallets.eu, така и по повод на дейността на „Гроу Агро България“ ЕООД .

ІІ. Пояснение на някои термини
Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Администратор (на сайта) – „Гроу Агро България“ ЕООД , ЕИК: BG203936985, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. София, ул. Яворова Чука 3А, e-mail: info@hardware-wallets.eu;

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра при изписване на електронния адрес Hardware-wallets.eu;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на интернет пространството;

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което, в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни;

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт;

IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа;

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил;

Потребителско име е избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с други потребители и „Гроу Агро България“ ЕООД ;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на „Гроу Агро България“ ЕООД , съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Hardware-wallets.eu, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и „Гроу Агро България“ ЕООД ;

Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта Hardware-wallets.eu, предоставяща публично информация за Потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на „Гроу Агро България“ ЕООД , както и всякаква друга информация за Потребителя и неговите действия в уебсайта на „Гроу Агро България“ ЕООД , незащитена от Закона за защита на личните данни;

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

Уебсайт / сайт („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Ваучер или Hardware-wallets ваучер или разписка – виртуален документ с уникален номер и баркод със секретен номер, издаван от „Гроу Агро България“ ЕООД на клиентите-потребители в удостоверение на това, че при условията на чл.45 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен търговец–потребител на сайта Hardware-wallets.eu чрез информационната платформа на „Гроу Агро България“ ЕООД и разположената там електронна форма конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията на сключения договор са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга;

Виртуален портфейл – база данни, даваща информация на Потребителя-купувач за натрупаните парични активи, условно наричани “разполагаема сума”, които може да се използват единствено за закупуване на стоки/услуги чрез Hardware-wallets.eu. По разпореждане на Потребителя-купувач в посочено от него време и за закупуване на посочена от него стока/услуга, от “разполагаемата сума” на промотиращия търговец ще бъде превеждана дължимата цена. Размерът на “разполагаемата сума” във виртуалния портфейл може да се регулира по желание на Потребителя-купувач съобразно възможностите му. В този случай отношенията между Потребителя-купувач и „Гроу Агро България“ ЕООД се уреждат с отделен договор;

Специални условия – общи условия в отделен профил (напр. Общи условия за групово пазаруване, Условия за обслужване на транзакции с банкови карти и др.);

Cookies (бисквитки) – малки текстови файлове, чрез инсталирането на които „Гроу Агро България“ ЕООД осигурява най-добра възможност за ползване на уебсайта му чрез съхраняване на информация за стоките/услугите, от които се интересува Потребителят, така че да може да му се предлага концентрирана информация при посещението му на уебсайта.

Използвани съкращения:
– ГПК – Граждански процесуален кодекс;
– ЗЕТ – Закон за електронната търговия;
– ЗЗД – Закон за задълженията и договорите;
– ЗЗК – Закон за защита на конкуренцията;
– ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни;
– ЗЗП – Закон за защита на потребителите;
– ЗТ – Закон за туризма;
– ТЗ – Търговски закон.

ІІІ. Предмет на договора
1). „Гроу Агро България“ ЕООД предоставя за ползване на Потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване чрез интернет сайта си Hardware-wallets.eu при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл.45 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2). Договорът за продажби от разстояние, чрез който Потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от „Гроу Агро България“ ЕООД , е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договора за покупко-продажба Потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

3). „Гроу Агро България“ ЕООД единствено и само поддържа интернет сайта Hardware-wallets.eu, като не носи отговорност при следните случаи:

– За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „Гроу Агро България“ ЕООД , или трети лица, подизпълнители в сайта Hardware-wallets.eu;

– За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките/услугите, закупени от Потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти, обявени в сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;

– За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени Потребители или трети лица, промотиращи и/или използващи услугите на интернет сайта, собственост на „Гроу Агро България“ ЕООД ;

– За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

– За всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на „Гроу Агро България“ ЕООД );

– Ако Потребителят забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

– За вредите, причинени от закупуването на стоки/услуги, оферирани чрез сайта Hardware-wallets.eu и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на Потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;

– За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта Hardware-wallets.eu, независещи от екипа на „Гроу Агро България“ ЕООД .

4). Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на „Гроу Агро България“ ЕООД . Когато Потребителят промени потребителското си име, „Гроу Агро България“ ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5). Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа:
– да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
– да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
– да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
– да уведомява незабавно „Гроу Агро България“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само: да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Гроу Агро България“ ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
– да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
– да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
– да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на потребителското име и паролата;
– да не зарежда, да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица и да не предоставя на „Гроу Агро България“ ЕООД съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали, които:
– противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
– са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото..

Всеки от регистрираните Потребители на сайта – промотиращи търговци, и от регистрираните потребители на сайта – потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си упълномощава „Гроу Агро България“ ЕООД посредством поддържаната от него информационна платформа Hardware-wallets.eu, да води преговори и/или да сключва договори, както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга, включително от името на упълномощителите безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретен Търговец и Потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние с авансово плащане.

6). Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Гроу Агро България“ ЕООД .

7). Регистрирайки се в уебсайта на „Гроу Агро България“ ЕООД , Потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставена, по усмотрение на „Гроу Агро България“ ЕООД , всякаква информация, свързана с Потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

8). С потвърждаване на настоящите Общи условия, без промяна на настройките, регистриращото се лице декларира, че е съгласно и приема да получава всички cookies на „Гроу Агро България“ ЕООД , както и да ги съхранява върху твърдия диск. Въпреки това, всяко регистриращо се лице може да промени настройките на cookies, или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузъра, който използва.

9). Потребителят декларира, че потвърждавайки клаузите на настоящите Общи условия и на техните раздели (приложения), се обвързва със задължението да ги изпълнява както в отношенията си с Администратора на сайта, така и в отношенията си с останалите Потребители, възникнали в резултат на използването на сайта.

10). За неуредени случаи в договорните отношения, възникнали между Потребители при сключване на договор между тях чрез използването на сайта, както и при противоречие между клаузите на договор, сключен между Потребители чрез използването на сайта, и клаузите на тези Общи условия и приложенията им, се прилагат клаузите на Общите условия и приложенията им, освен ако изрично не е посочено друго.

11). „Гроу Агро България“ ЕООД си запазва правото при нарушение на някое от правилата, включени в настоящите Общи условия, от страна на Потребителя, да изтрие и заличи потребителския профил на съответния Потребител, както и по своя преценка да забрани по-нататъшно използване на уебсайта от този Потребител.

ІV. Защита на лични данни
1). „Гроу Агро България“ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „Гроу Агро България“ ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. След регистрацията, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Гроу Агро България“ ЕООД има право да предостави личната информация на Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4). „Гроу Агро България“ ЕООД събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Гроу Агро България“ ЕООД .

5). С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.

6). С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в Hardware-wallets.eu, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, информацията за приятелите на Потребителя в тези потребителски профили, качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от „Гроу Агро България“ ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на Потребителя в Hardware-wallets.eu (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, конкретика по оферти и тематика, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от „Гроу Агро България“ ЕООД за целите на директния маркетинг.

7). При посещаване на Hardware-wallets.eu чрез мобилно устройство или при използване на приложенията на „Гроу Агро България“ ЕООД за мобилни устройства, Потребителят се съгласява и дава разрешение на „Гроу Агро България“ ЕООД да събира данни за неговото текущото местонахождение, които данни могат да бъдат използвани само и единствено за информиране на Потребителя за находящите се в близост до него обекти, предлагащи оферти в Hardware-wallets.eu или участващи в програмата „Hardware-wallets”.

8). „Гроу Агро България“ ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– други посочени в закона случаи.

9). С регистрацията си в Hardware-wallets.eu Потребителят разрешава в потребителските му профили Hardware-wallets.eu, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „Гроу Агро България“ ЕООД или от офериращите в сайта търговци, както и „Гроу Агро България“ ЕООД да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на Потребителя, когато е закупил туристически услуги или други услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.

10). С регистрацията си в Hardware-wallets.eu Потребителят – промотиращ търговец – приема и се съгласява с правото на всеки Потребител на сайта – потенциален купувач, който с ваучер по оферта или с клубна карта ползва предлаганите от търговеца услуги, да публикува в сайта Hardware-wallets.eu мнението си за качеството на предлаганите услуги чрез отзиви и/или цифрови оценки от 1 до 5, достъпни и видими в профила на търговеца в същия сайт. По същият начин търговецът има правото да публикува отговор във връзка с отзива и оценката на купувача. Купувачът няма право да публикува отзиви с текст, който би могъл да бъде квалифицарн като дискриминиращ и/или накърняващ морала и добрите нрави. В тези случаи Администраторът има правото да заличи и/или да направи недостъпен публикувания текст. Администраторът не носи никаква отговорност за публикуване от купувача на неверни твърдения, които биха могли да увредят доброто име и/или бизнеса на търговеца. Търговецът има правото да търси от купувача отговорност за причинени вреди в резултат на публикувани неверни твърдения. Съгласието с тази клауза от Общите условия е непременно и задължително условие за регистрацията в сайта Hardware-wallets.eu, и за ползване на услугите предлагани от Администратора му, както и за сключването, чрез сайтаHardware-wallets.eu, на всеки договор между промотиращ търговец предлагащ стоки/услуги и потенциален купувач. Последващото изразено несъгласие на Потребител на сайта с текста на тази клауза е основание за Администратора да заличи профила на Потребителя от сайта.

V. Разясняване на техническите стъпки на Потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта Hardware-wallets.eu
1). Зареждайки заглавната интернет страницата Hardware-wallets.eu, Потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на промоционална цена по метода на колеткивното пазаруване. На видно място на заглавната страница Потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, пормотиращо в съответния момент, наред с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба по метода на груповото пазаруване.

2). Правейки активно действие – селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, Потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта и безусловно ги приема.

3). В случай че Потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който Потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, по системата за груповото пазаруване, с авансово плащане по сметка на „Гроу Агро България“ ЕООД . Договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен с извършване на авансовото плащане. За авансово платената сума „Гроу Агро България“ ЕООД издава на Потребителя разписка (“Hardware-wallets ваучер”), потвърждаваща извършено авансово плащане за закупуването на стока/услуга, оферирана с конкретна оферта, публикувана на сайта Hardware-wallets.eu.

4). В случай че Потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията Пoтребителят си създава потребителски профил с виртуален портфейл, който се зарежда със суми на Потребителя.

5). Когато задължителното условие, предвидено в публикуваната оферта, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. В тези случаи, включително и при упражняване на право на отказ от договора от страна на купувача, „Гроу Агро България“ ЕООД , в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, ако все още не ги е превел по сметка на продавача, има правото, но не и задължението, да възстанови сумата, заплатена от Потребителя-купувач, като я отнесе във виртуалния му портфейл или, по изрично искане на последния и след представяне на документ, доказващ плащането, му я преведе по посочена от него банкова сметка. Ако сумата от купувача е заплатена онлайн чрез банкова карта посредством интегриран в Hardware-wallets.eu виртуален ПОС терминал от Първа инвестиционна банка, тогава възстановяването на сумата може да бъде извършено директно по същата банкова карта. Сумите, натрупани във виртуалния портфейл, могат да се използват само за пазаруване чрез Hardware-wallets.eu. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата на промотиращия търговец и за съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат. Връщане на суми на Потребителя-купувач се извърша по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума са за сметка на Потребителя.

6). Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко продажба, се съгласява и декларира, че договорът за покупко продажба се сключва не с „Гроу Агро България“ ЕООД , а с изрично упоменато трето лице (търговец-продавач), което също е Потребител на сайта Hardware-wallets.eu – промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа за групово пазаруване от разстояние и промотиране на продаваните от него стоки/услуги.

7). Авансовото заплащане на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на Потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на Потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента. Ако плащането е в брой чрез „кеш терминал”, който не връща ресто, платената в повече сума се натрупва във виртуален портфейл, открит за Потребителя при регистрацията му в сайта. При последваща покупка Потребителят може да използва сумата натрупана във виртуалния му портфейл. На Потребителя се предоставя техническа възможност, ако желае, при всяко заплащане, допълнително да дарява избрана от него сума, но не по-малко от 1 (един) лев, за благотворителни цели, а „Гроу Агро България“ ЕООД се задължава да преведе дарената сума на надареното лице.

8). След сключване на договора, Потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс, предоставен от „Гроу Агро България“ ЕООД , съобщение за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия. В случай че Потребител-купувач получи „Hardware-wallets ваучер“ и не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани в съответанта оферта, Потребителят-купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача. След изтичане на срока за предявяване на “Hardware-wallets ваучера” отговорността на продавача за неизпълнение отпада. В срока на предявяване, купувачът има право да извърши резервация за получаване на закупената стока/услуга в определен ден или период след изтичане на срока за предявяване.

9). Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на Потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от „Гроу Агро България“ ЕООД . Преводи на парични суми от Hardware-wallets.eu към Потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я Потребител.

10). Съгласявайки се с настоящите Общи условия, всеки Потребител потвърждава, че е наясно с правото си, че съгласно чл. 50 от ЗЗП, че ако не се касае за някое от изключенията, предвидени в чл. 46 и чл. 57 от ЗЗП, в 14 (четиринадесет) дневен срок от сключването на договора от разстояние с авансово плащане за закупуване на оферирана стока в сайта Hardware-wallets.eu, може да се откаже от договора, без да изтъква мотиви и да дължи обезщетение за това, освен разноските съгласно разпоредбите на закона. За упражняване на правото на отказ от договора, когато то е предвидено в офертата, Потребителят е длъжен преди изтичането на 14-дневния срок от сключването на договора да изпрати до „Гроу Агро България“ ЕООД и до конкретния търговец, с когото е сключил договора, изрично изявление в свободен текст и/или като попълни и изпрати електронна форма, достъпна от сайта Hardware-wallets.eu.

11). Преводи на парични суми от Hardware-wallets.eu към Потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващия я Потребител.

VІ. Конфиденциалност на комуникацията
1). С цел подобряване качеството на предлаганите услуги и оптимизиране защитата на правата на субектите по всяко едно правоотношение, възникнало вследствие ползването на сайта Hardware-wallets.eu, всеки Потребител, обвързан от Общите и специалните условия за ползване на сайта Hardware-wallets.eu, предоставя съгласието си „Гроу Агро България“ ЕООД , в качеството си на собственик на сайта Hardware-wallets.eu, по негово усмотрение да записва телефонните разговори на Потребителите на сайта Hardware-wallets.eu в комуникацията им помежду им, по повод възникване, изменение или прекратяване на породено вследствие ползването на сайта правоотношение. За тази цел Hardware-wallets.eu има право, а Потребителите се съгласяват, да бъде осигурен комуникационен канал, през който да преминава кореспонденцията между отделните Потребители. Комуникационният канал се реализира посредством телефонен номер от системата на Hardware-wallets.eu със специален вътрешен код, при което разговорът бива пренасочван към оригиналния номер на даден търговец и съответно записан.

2). Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с Потребителя по електронен път, да бъдат ползвани от „Гроу Агро България“ ЕООД за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на негови продукти или услуги, както и за статута на възникнали вследствие ползването на сайта Hardware-wallets.eu правоотношения. „Гроу Агро България“ ЕООДпредоставя възможност на всеки Потребител безвъзмездно и по лесен начин да се откаже от получаването на този вид съобщения, в съответствие с правилата на закона.

VIІ. Авторски права
1). Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на уебсайта Hardware-wallets.eu, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и принадлежат или са били предоставени за ползване на „Гроу Агро България“ ЕООД и не могат да бъдат използвани от което и да е друго лице в нарушение на действащото законодателство.

2). Правата на интелектуална собственост по отношение на текста и съдържанието на публикуваните оферти принадлежат на публикувалия ги офериращ търговец и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване. Търговецът декларира, че е носител на авторските права или има правото да използва съответното съдържание, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на уебсайта или предоставянето му на „Гроу Агро България“ ЕООД за разполагане на сайте не нарушава правата на трети лица.

3). „Гроу Агро България“ ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги, като не носи отговорност за съдържанието на обявите, включително за правата на интелектуална собственост върху това съдържание, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване сайта. „Гроу Агро България“ ЕООД няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на услуги, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на услугите.

4). (1). Всички елементи на съдържанието на Уебсайта Hardware-wallets.eu, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на „Гроу Агро България“ ЕООД или са предоставени за ползване на „Гроу Агро България“ ЕООД .

(2). Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на уебсайтовете на „Гроу Агро България“ ЕООД без изрично предварително писмено разрешение на „Гроу Агро България“ ЕООД като носител на авторските права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост.

(3). Потребител няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от уебсайта Hardware-wallets.eu без изрично предварително писмено разрешение на „Гроу Агро България“ ЕООД .

(4). Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта Hardware-wallets.eu (включително наличните бази данни, търговските марки, промишлени дизайни и други), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, Закон за марките и географиските означения, Закон за промишления дизайн принадлежат на „Гроу Агро България“ ЕООД или са предоставени за ползване на „Гроу Агро България“ ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(5). Възможността за ползване на услугите, предоставяни от „Гроу Агро България“ ЕООД, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост на „Гроу Агро България“ ЕООД и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от уебсайта Hardware-wallets.eu.

(6). При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Гроу Агро България“ ЕООД , нарушителят дължи на „Гроу Агро България“ ЕООД неустойка в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава „Гроу Агро България“ ЕООД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

(7). Всеки Потребител се задължава при ползване на Уебсайта „Гроу Агро България“ ЕООД и на неговите функционалности да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права; да уведомява незабавно „Гроу Агро България“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп и ползване извън предоставените, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта Hardware-wallets.eu и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(8). С потвърждаването на тези Общи условия, всеки Потребител се съгласява и признава, че „Гроу Агро България“ ЕООД притежава всички права, собственост и интерес, включително без ограничение всички права на интелектуална собственост (както е определено по-горе) за показването на реклами, технологии, технология за търсене, технологията за сезиране за определени действия, включително подразбиращи се лицензи относно обекти, лицензирани от „Гроу Агро България“ ЕООД , както и че Потребителят няма да придобива права от системата на „Гроу Агро България“ ЕООД . Потребителят се задължава да не променя, адаптира, превежда, изготвя производни произведения, декомпилира, разглобява или по друг начин да се опитва да получи бази данни или изходния код за софтуерните услуги, предлагани от „Гроу Агро България“ ЕООД . Същата забрана важи и за всички опити за достъп до конфиденциална информация или документация, създаване или опит за създаване на заместител или подобна услуга или продукт чрез използване на достъп до системата или фирмена информация, свързана с права на „Гроу Агро България“ ЕООД . Потребителят се задължава да не използва по какъвто и да е начин, премахва, закрива, или променя авторскоправни правомощия на „Гроу Агро България“ ЕООД , търговски марки, промишлени дизайни или други права на интелектуална собственост, включени или отнасящи се до който и да е от продуктите или услугите, предлагани от „Гроу Агро България“ ЕООД .

5). „Гроу Агро България“ ЕООД има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на сайта, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителя, по преценка на „Гроу Агро България“ ЕООД , нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

6). При получаване на уведомления от Потребители и трети лица, че публикувано съдържание на Hardware-wallets.eu нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на „Гроу Агро България“ ЕООД , „Гроу Агро България“ ЕООД има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо съдържание на интернет страницата, „Гроу Агро България“ ЕООД има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

7). В случай че Потребители или трети лица считат, че техни права на интелектуална собственост са нарушени и желаят да отправят сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано със съдържание, разположено на платформата Hardware-wallets.eu, те следва да изпратят уведомление на следния адрес: info@hardware-wallets.eu.
Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:
а) Подпис (вкл. усъвършенстван или универсален електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето – носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
б) Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
в) Конкретно посочване на съдържанието, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала – изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на съдържанието от „Гроу Агро България“ ЕООД ;
г) Информация, достатъчна за „Гроу Агро България“ ЕООД , за да може да се свърже с подалото уведомлението лице – като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;
д) Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на съдържанието по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
е) Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата;
„Гроу Агро България“ ЕООД , по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

IX. Ограничения
1). Приемайки Общите условия, всеки Потребител следва да е наясно, че те са неприложими за договори:
1. за социални услуги, включително социално настаняване, грижи за деца и оказване на помощ за семейства и лица, които са постоянно или временно в нужда, включително оказване на помощ при дългосрочни грижи;
2. за хазартни дейности, които включват залози с материална стойност в игри на късмета, лотарии, игри в казина и трансакции по залагане;
3. за финансови услуги;
4. за придобиване или прехвърляне на недвижимо имущество или за учредяване, придобиване или прехвърляне на ограничени вещни права върху недвижимо имущество;
5. за строеж на нови сгради, съществено преустройство на съществуващи сгради и отдаване под наем на жилища за жилищни нужди;
6. за разпределено във времето право на ползване на собственост, договори за дългосрочни ваканционни продукти и договори за препродажба и замяна;
7. сключени от лице, осъществяващо публични функции, което по закон е длъжно да е независимо и безпристрастно и като предоставя изчерпателна правна информация, гарантира, че потребителят сключва договора след внимателно обмисляне и след като се е запознал с правния му характер и значение;
8. за доставка на храни, напитки или други стоки за текущо потребление в домакинството, които се доставят от търговеца при чести и редовни доставки до дома, жилището или работното място на потребителя;
9. за услуги за превоз на пътници с изключение на разпоредбите на чл. 49, ал. 2, чл. 62в и 62д от ЗЗП; 10. сключени чрез автомати за продажба или автоматизирани търговски обекти;
11. сключени с телекомуникационни оператори чрез обществени телефони за използването на тези телефони или сключени с цел осъществяване от потребителя на единично свързване по телефон, интернет или факс.

2). Приемайки Общите условия, всеки Потребител следва да е наясно, че няма право на отказ от договор, сключен от разстояние, по отношение на договорите:
1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
11. сключени по време на публичен търг;
12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

3). Приемайки Общите условия, всеки Потребител следва да е наясно, че не дължи авансово плащане, преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, по отношение на следните договори:
1. Договор за разпределено във времето право на ползване на собственост сключен за срок, по-дълъг от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива право да ползва един или няколко имота или друга движима собственост, използвана за настаняване с нощувка за повече от един период на обитаване;
2. Договор за дългосрочни ваканционни продукти сключен за срок, по-дълъг от една година, чрез който потребител срещу заплащане придобива право да ползва отстъпки или други предимства при настаняване за определен период от време заедно със или без предоставяне на транспорт или други услуги;
3. Договор за препродажба, по силата на който търговец срещу заплащане съдейства на потребител да продаде или закупи разпределено във времето право на ползване на собственост или дългосрочен ваканционен продукт;
4. Договор за замяна, чрез който потребител срещу заплащане се включва в схема за замяна, в която срещу временно предоставяне на други лица на правата, произтичащи от негов договор за разпределено във времето право на ползване на собственост, получава достъп до имот или друга движима собственост, използвана за настаняване с нощувка или други услуги.

IX. Допълнителни условия
1). Настоящите Общи условия включват и следните документи – Приложения:

– Условия за участие в бонус-програмата „Hardware-wallets“
– Условия за обслужване на транзакции с банкови карти

2). Всички активни приложения представляват неразделна част от настоящите общи условия.

3). С потвърждаването на Общите условия Потребителят на сайта потвърждава приемането и на всяко едно от приложенията към тях. С потвърждаването на което и да е от приложенията към Общите условия Потребителят на сайта потвърждава приемането и на самите Общи условия.

4). „Гроу Агро България“ ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно, без да уведомява за това Потребителя.

5). С потвърждаването на тези Общи условия Потребителят-купувач декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП.

6). С потвърждаването на тези Общи условия Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително, изцяло или частично, цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа въз основа на конкретна оферта, поместена в нея.

7). Страните декларират, че в случай на недействителност на някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия и/или приложенията, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

8). По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

9). Настоящите Общи условия и/или приложенията им могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „Гроу Агро България“ ЕООД . Ако Потребителят продължи да използва сайта, то той изрично приема и се съгласява с направените промени.

Всички права запазени! ®

„Гроу Агро България“ ЕООД , ЕИК: BG203936985, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. София, ул. Яворова Чука 3А, e-mail: info@hardware-wallets.eu, тел: 0896 92 92 96.

Последна актуализация на документа: 20.02.2018